ประโยชน์


เรื่องที่ควรทราบ

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ทักทาย

สวัสดีทุกท่าน

คุณธรรมจริยธรรม

<marquee><font size="5"> ...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...</font></marquee>
<blockquote></blockquote>
คุณธรรมจริยธรรม คืออะไร ?
...คุณธรรมเป็นสภาวะความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง
.... จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์
......ดังนั้น คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อที่จะ
สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงจำเป็นต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล

วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนแบบผสมผสาน...
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

...2. เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะของผู้เรียนโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

...3. เพื่อความสะดวกในการติดตามประเมินผลซึ่งผู้สอนสามารถทำได้ตลอดเวลา

...4. เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบในงานการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย

...5. เพื่อส่งเสริมการแสดงความสามารถและความคิดเห็นต่อที่สาธารณะ

...6. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

...7. เพื่อนำเสนอแนวการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นได้สูง

...8. เพื่อส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

ทักทาย

สวัสดี